Kitabın PDF Haline Ulaşmak İçin Tıklayınız / Click here for the PDF version of the book

Önsöz – Jale ERZEN

Foreword – Jale ERZEN

Sempozyumun Yorumu – Edward LUCIE-SMITH

COMMENTARY ON THE SYMPOSIUM – Edward LUCIE-SMITH

I. SANAT ESERİ VE SANATÇI / THE ARTWORK AND THE ARTIST

İMGENİN YASAKLANMASI VE MEŞRULAŞTIRILMASI – Marie-Jose Mondzain-Baudinet

L’INTERDIT DE L’IMAGE A SA LEGITIMATION – Marie-Jose Mondzain-Baudinet

“YENİ BEDEN TABUSU” SUSKUN PARÇALAR – Tom Fecht

“THE NEW BODY TABOO” SILENT FRAGMENTS – Tom Fecht

TABU, SANAT VE CİNSEL FARKLILIKLAR: BİLİM-KURGU FİLMLERDE “CANAVAR-Dışı” İMGESİ – Meyda Yeğenoğlu

TABOO, ART AND SEXUAL DIFFERENCE: THE IMAGE OF THE “MONSTROUS-FEMININE” IN SCIENCE FICTION FILMS – Meyda Yeğenoğlu

MICHELANGELO’NUN PIETA’SI – Leo Steinberg

HİNDİSTAN BAĞLAMINDA SANAT VE TABULAR – Gulam Mohammed Sheikh

ART AND TABOOS: THE INDIAN CONTEXT – Gulam Mohammed Sheikh

SANATSAL YARATIDA YASAKASMA – Michele Artieres

LA CREATION ARTISTIQUE COMME TRANSGRESSION  DE TABOUS – Michele Artieres

YÜKSEL ARSLAN’IN SANATINlN ERKEN DONEMI – Gönül Gültekin

YÜKSEL ARSLAN’S EARLY PERIOD – Gönül Gültekin

RESİM VE TABU: OLYMPIA ORNEGI – Jean Lancri

PEINTURE ET TABOU: LE CAS D’OLYMPIA – Jean Lancri

İŞLEV, KARŞI-İŞLEV VE SANAT: BAZI YÖNLERIYLE BUTOH – Hiroshi Yamanaka

FUNCTION, ANTI-FUNCTION AND ART: ON SOME ASPECTS OF BUTOH – Hiroshi Yamanaka

KENDİLİĞİNDEN SENTEZİN YÜKSELİŞİ: TÜRK POP MUZIGIN IN ARKAPLANI – Orhan Tekelioğlu

THE RISE OF A SPONTANEOUS SYNTHESIS: THE HISTORICAL  BACKGROUND OF TURKISH POPULAR MUSIC – Orhan Tekelioğlu

BEETHOVEN’DEN WAGNER’E MÜZİĞİN EVRİMİ: ACABA TEK YOL BU MU? – Ahmet Yürür

EVOLUTION OF MUSIC FROM BEETHOVEN TO WAGNER: A SACRED PATH? – Ahmet Yürür

II. YASAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER / PROHIBITIONS AND FREEDOM

ÇERÇEVELERİ ÇERÇEVELEMEK BİLGİ, SEVGİ VE KONUŞULAMAYAN BAŞKA KONULAR – Necdet Teymur

FRAMING THE FRAMES: KNOWLEDGE, LOVE AND OTHER UN SPEAKABLE MATTERS – Necdet Teymur

ÖZGÜRLÜK KAVRAMINDA AYRIŞMA: SİYASAL OTONOMİ VE SANATSAL  EGEMENLİK – Dietmar Kamper

DIE SPALTUNG IM BEGRIFF DER FREIHEIT: POLITISCHE AUTONOMIE UND KÜNSTLERISCHE SOUVERANITAT – Dietmar Kamper

TEMSİL İLE İFADE ARASINDA YAZI – Serge Graziani

L’ECRiTURE: ENTRE REPRESENTATION ET EXPRESSION – Serge Graziani

“DOĞA” VE “KÜLTÜR” ARASINDA TABULAR – Mahmut Mutman

ART: BETWEEN ‘NATURE’ AND ‘CULTURE’ – Mahmut Mutman

TABU OLAN SANATTIR – Osman Sezgi

ARTS THAT ARE TABOO –Osman Sezgi

SANAT VE BİLİM GİRİLMEZ ALANLARI BIRLIKTE ZORLARKEN – Erhan Karaesmen

ART AND SCIENCE, PROBERS OF FORBIDDEN TERRAIN – Erhan Karaesrnen

TABULAR, SINIRAŞMALAR VE SANAT ESERİNİN ÇOKYÖNLÜLÜĞÜ – Ali Akay

TABOOS, TRANSGRESSIONS AND THE DIVERSITY OF THE ARTWORK – Ali Akay

OLUMSUZ İMGELEM, ÖZGÜRLÜK VE UTOPYA – Ahmet Oktay

NEGATIVE IMAGINATION, FREEDOM AND UTOPIA – Ahmet Oktay

ÇAĞDAŞ SANATTA TABULAR – Hasan Shahnavvaz Zaid

TABOO IN CONTEMPORARY ART – Hasan Shahnawas Zaidi

TOPLUM, SANAT VE BAGLAM: BAĞIMLILIK UZERINE – İlhan Tekeli

ON SOCIETY, ART AND CONTEXT DEPENDENCE – İlhan Tekeli

III. TOPLUMLAR VE SINIRLAR / SOCIETIES AND LIMITS

GÜNÜMÜZÜN KARMAŞA, YASAKLAMA VE ZULÜM SORUNLARI ÜZERİNE NOTLAR – Philip Stokes

NOTES ON QUESTIONS OF CURRENT CONFUSIONS, PROHIBITIONS AND PERSECUTIONS – Philip Stokes

TÜRKİYE’NİN MÜZİK ORTAMINDA ÖZENTİ OLGUSUNUN OLUŞTURDUĞU TABULAR – Ümit

Gültekin

THE TURKISH MUSICAL SCENE: TABOOS ARISING FROM AFFECTATION – Ümit Gültekin

VÜCUT YE TEMSİLLERİ: SANAT, ISLAM VE MODERNITE – Farid Zahi

LE CQRPS ET SES, REPRESENTATIONS: ART, ISLAM ET MODERNITE – Farid Zahi

TASVİRE YÖNELİK KISITLAMANIN SOSYO-POLİTİK İÇERMELERİ – Çetin Sarıkartal

THE SOCIO-POLITICAL DIMENSIONS OF THE RESTRICTIONS ON REPRESENTATION – Çetin Sarıkartal

ÇAĞDAŞ BAKIŞ AÇISIYLA TABULAR: MISIR ORNEGI – Nazlı Madkour

TABOOS FROM A CONTEMPORARY PERSPECTIVE: THE EGYPTIAN CASE – Nazlı Madkour

TÜRKİYE’DE SANAT EĞİTIMINE TARİHSEL BIR BAKIŞ – Serap Etike

A HISTORICAL REVIEW OF ART EDUCATION IN TURKEY – Serap Etike

SANATTA İMGE ÇATIŞMASI – Charbel Dagher

LE CONFLIT SUR L’IMAGE DANS L’ART – Charbel Dagher

KISITLAMA: EVRENSEL BİR SORUN – Hüsamettin Koçan

LIMITATION: A UNIVERSAL PROBLEM – Hüsamettin Koçan

SÖMÜRGE CEZAYİRİ VE BAĞIMSIZ CEZAYIR’DE POLİTİKA, DİNSELLIK VE YASAKLAMALAR – Mohammed Djehiche

LE POLITIQUE, LE RELIGIEUX ET LES  INTERDITS DANS L‘ALGERIE  COLONIALE ET INDEPEND‘ANTE – Mohammed Djehiche