Kitabı PDF Olarak İndirmek için Tıklayınız / Click Here for the PDF Version of the book

İÇİNDEKİLER / CONTENTS:

EDİTÖRÜN NOTU / EDITOR’S NOTE
Kemal Reha Kavas

ÖNSÖZ / FOREWORD
Jale N. Erzen

1. KENT VE ÇEVRE ESTETİĞİ“ / 1. ENVIRONMENTAL AESTHETICS AND THE CITY

-Şehir Nedir? / What Is a Cıty? Joseph Margolis

-Çevresel Estetik: Yaşamın İçinden Bir Yaklaşım / Environmental Aesthetics: From Within a Life Perspective Anlı Ataöv

-Şehir ve Parçalı Gerçeklik: Estetik Meseleler / City and Perception of Fragmented Reality: Aesthetic Issues Vladimir Mako

-Kentsel Coğrafyada İnsan ve Mekânı / Human Space in Urban Geography Jale N. Erzen

2. KENT ESTETİĞİ VE YER KAVRAMI / 2. URBAN AESTHETICS AND THE CONCEPT OF PLACE

-Temel Meseleler ve Endeksler: İDEAL Mimarinin Estetiği / Fundamental Issues and Indices – Aesthetics of IDEAL Architecture Miodrag Suvakovic

-“Yok-Yerleri” Çevresel Anestezinin Mekânları Olarak Okumak? / Reading ”Non-Places” As Spaces of Environmental Anesthesia Kemal Reha Kavas

3. ESTETİK VE KENTSEL HAFIZA / 3. AESTHETICS AND URBAN MEMORY

-Hegemonya – Mekânın Üretimi – Koruma Kavramları Işığında Kent Estetiği’ne Bakmak / An Overview on the City Aesthetics Using the Concepts, Hegemony – Production of Space – Protection İclal Dinçer

-Şehrin Cazibesi: Romalı Temeller / Grace of the City: Roman Foundations Nevzat Çevik

-Estetik Bağlamda Kentlilerin Görsel Algısı: Antalya Örneği / The Visual Perception of Citizens in Aesthetic Context: The Case Study of Antalya Hacer Mutlu Danacı

SANATTA KENTİN ESTETİK TEMSİLLERİ / AESTHETIC REPRESENTATION OF THE CITY IN ARTS

-Bütünsüz Bütün: Fernando Pessoa ve Parça Parça Lizbon / Whole without a Whole: Fernando Pessoa’s Lisbon in Pieces Hakan Atay

-Kentsel Dönüşüm Projeleri Çağında “Yeni Moloz Filmleri” / ”Neo-Rubble Films” in the Age of Urban Transformation Project Özgür Yaren

-Edebi Kentler: Kurmacanın Gerçek(siz)liği / Literary Cities: Un/Reality of the Fictional e. Murat Çelik

ESTETİK, İŞLEV VE KENTLER / AESTHETICS, FUNCTION AND CITIES

-Savaş Kahramanına Adanmış Şehir Anıtlarının Dekonstrüksiyonu: Krzysztof Wodiczko’nun Sosyo-Estetik Projeleri / Deconstructing the City Monuments to a War Hero: Krzysztof Wodiczko’s Socio—aesthetic Projects Krystyna Wilkoszewska

-Ankara’da Estetik bir Kentsel Koridor için Tarihsel bir Yeşil Yol / A. Historic Greenway for an Aesthetical Urban Corridor in Ankara Nedim Kemer